Ravnatelj Đani Žufić

Riječ ravnatelja

Đani Žufić je rođen 15. studenog 1963. u Gržinima, općina Žminj. Nakon završetka srednje škole u Rovinju upisuje Pedagoški fakultet u Rijeci,  studij Matematike, te odlazi na odsluženje vojnog roka.
Redovni studij započinje 1983. godine kojeg završava diplomiranjem 4. travnja 1988. godine i stječe naziv: Profesor matematike (magistar edukacije matematike).
Završetkom diplomskog studija zapošljava se u Osnovnoj školi „Vladimir Gortan“ u Žminju na poslovima nastavnika matematike, gdje radi naredne dvije školske godine, nakon čega prelazi u Centar usmjerenog obrazovanja u Rovinju na poslovima profesora matematike i informatike, a tijekom školske godine 1990./91. dolazi u Srednju školu Mate Blažine u Labinu, gdje radi i danas.
U Srednjoj školi Mate Blažine Labin najprije predaje matematiku u trogodišnjim usmjerenjima, zatim u ekonomiji, a na kraju u gimnaziji i ekonomiji. Sa učenicima postiže izvrsnu  suradnju i omiljen je među njima.
Na Istarskom veleučilištu (prijašnja Visoka škola sa pravom javnosti – Politehnika Pula) radi od listopada 2000. do danas kao vanjski suradnik – nositelj  na kolegijima: Matematika, Primijenjena matematika, Inženjerska matematika i Inženjerska statistika.
Prije početka svake akademske godine, do 2011. godine u lipnju, priprema buduće studente za polaganje razredbenog postupka. Nakon uvođenja  razredbenog postupka za upis na Visoku školu u organizaciji TECHNEA – udruženja inženjera svake godine tijekom rujna priprema buduće studente za polaganje razlikovnih sadržaja iz Matematike. Navedene pripreme organiziraju se za sve buduće studente koji su imali manji fond sati matematike, kao i za one koji žele proširiti svoje znanje prije početka redovne nastave.
U travnu 2004. zajedno sa Lucijanom Kuharom i Nenadom Rudanom izdaje „Zbirku zadataka iz matematike, fizike i informatike“ kao pomoćni priručnik za polaganje prijemnog ispita.
U rujnu 2008. zajedno sa Lucijanom Kuharom izdaje skriptu: „Matematika i Fizika“ kao pomoć studentima za prisjećanje srednjoškolskog gradiva i obvezatnim zadacima iz Matematike i Fizike koje bi trebao svaki student riješiti. Ima objavljene i recenzirane nastavne materijale iz kolegija: Matematika, Inženjerska matematika i Inženjerska statistika koji se nalaze u digitalnom obliku na platformi MERLIN.
Tijekom dosadašnjeg rada na Istarskom veleučilištu bio je mentor sedmorici studenata na obrani završnog (diplomskog) rada.
U navedenom razdoblju na aktivima nastavnika matematike Istarske županije održao je niz predavanja sa slijedećim temama: „Granične vrijednosti funkcije“, „Upotreba računala u nastavi matematike“, „Izborna nastava matematike, primjer sumativnog vrednovanja u gimnazijskim usmjerenjima“.
U labinskoj srednjoj školi radi s darovitim učenicima te godinama ima učenike koji su pozvani na Državno natjecanje iz matematike (ukupno 10 godina do sada). U 2013. godini pod njegovim je mentorstvom učenica škole bila je državni prvak u kategoriji trećih razreda.
Godine 2016. izabran je u zvanje mentora matematike, a 2021. postaje savjetnik i zadržava trajno zvanje jer ima navršenih 30 godina rada u školstvu.
U listu TEHNE broj 14 objavio je dva stručna i recenzirana članka: „Linearno programiranje“ i „Linearni sustavi i metode njihovog rješavanja“.
U školskoj 2015./16. radi na izradi “Kurikuluma za nastavni predmet Statistika (fakultativno) u gimnazijama. Izrada kurikuluma je izvršena u sklopu EU projekta „Heureka – spoznajom do uspjeha, operativni program Razvoj ljudskih potencijala“.
U školskoj 2018./19. sudjelovao je u organizaciji i provođenju Državnog natjecanja iz matematike, a od ove školske godine član je Državnog povjerenstva iz „Opisujemo sustave“.
10 je godina redoviti  član Županijskog povjerenstva za natjecanje iz matematike. Član jeI  koordinacionog odbora „Matematičko društva Istra“, te na taj način promiče primjenu matematike u primjerima iz svakodnevnog života. Posljednje dvije školske godine koautor je zadataka na ekipnom natjecanju „Festival matematike“ u kategoriji TERA.
U školskim 2019./20. i 2020./21. sudjeluje u EU projektu karijernog usmjerenja „Usmjeri se!“.
Pored nastavnog rada trebam spomenuti i rad u upravljanju školom. Naime, upravo je u tijeku 6. mandat članstva u Školskom odboru Srednje škole Mate Blažine Labin od čega je četiri puta bio predsjednik Školskog odbora.
Tijekom Domovinskog rata aktivno je sudjelovao u obrani domovine te je nositelj Spomenice domovinskog rata i Medalje Oluja.

Dokumenti:

Program-rada-ravnatelja-za-mandatno-razdoblje-Dani-Zufic.pdf
Program-rada-ravnatelja-skole-Dani-Zufic.pdf

 

Scroll to Top