Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Srednje škole Mate Blažine Labin

KLASA: 007-03/22-01/01     
URBROJ: 2144-14-07-22-2    

Temeljem članka 126. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) i  članka 106. Statuta Srednje škole Mate Blažine Labin, Školski odbor Srednje škole Mate Blažine Labin raspisuje


N  A  T  J  E  Č A J
za imenovanje ravnatelja/ice Srednje škole Mate Blažine Labin


Ravnatelj/ica školske ustanove mora ispunjavati sljedeće nužne uvjete u skladu s člankom 126. stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi:

1)    završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, koji može biti:
a)    sveučilišni diplomski studij ili
b)    integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c)    specijalistički diplomski stručni studij
d)    položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

2)    uvjeti propisani člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

3)    najmanje 8 godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje 5 godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

•    životopis
•    diplomu odnosno dokaz o stečenoj vrsti i stupnju stručne spreme
•    dokaz o državljanstvu
•    dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (za kandidate koji su obvezni steći pedagoške kompetencije)
•    dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je kandidat oslobođen od obveze polaganja stručnog ispita
•    uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu i vrsti poslova u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje
•    potvrdu o stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
•    uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (izdan u vrijeme trajanja natječaja)
•    program rada za mandatno razdoblje


Dodatne kompetencije koje se vrednuju u postupku imenovanja ravnatelja Škole su poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima.

Dodatne kompetencije za ravnatelja dokazuju se sljedećom dokumentacijom:
1. poznavanje stranog jezika:
- diplomom ili drugom ispravom o završenom studiju stranog jezika, potvrdom, uvjerenjem ili drugom javnom ispravom o stupnju poznavanja
stranog jezika odnosno razini Zajedničkog europskog referentnog okvira, izdanom od ovlaštene ustanove ili pravne osobe za edukaciju stranog jezika,
2. osnovne digitalne vještine:
- diplomom ili drugom ispravom o završenom studiju iz područja informacijskih znanosti, potvrdom, uvjerenjem ili drugom javnom ispravom
o stjecanju digitalnih vještina, izdanom od ovlaštene ustanove ili pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti,
3. iskustvo rada na projektima:
- potvrdom, uvjerenjem ili drugom ispravom o radu na projektu.
     
Svi dokazi o dodatnim kompetencijama dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i priložiti sve dokaze o priznatom statusu. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Slijedom navedenoga:

-    kandidat/kinja koji se  pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf ili OVDJE!
Kandidat/kandidatkinja koji/koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) uz prijavu na natječaj dužan/dužna je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene na mrežnoj stranici Ministarstva Hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf ili OVDJE!

Svi kandidati u predmetnom natječaju podnošenjem prijave daju svoju suglasnost (privolu) Srednjoj školi Mate Blažine Labin da u njoj navedene osobne podatke prikuplja i obrađuje u svrhu potrebe provedbe natječaja sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka, te da ih može objaviti na oglasnim pločama i web stranicama škole.

Na natječaj se mogu pod jednakim uvjetima javiti osobe oba spola u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08. i 69/17.).

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od objave oglasa u “Narodnim novinama” i na mrežnim stranicama školske ustanove.
Kandidati će biti obaviješteni pisanim putem preporučenom poštom s povratnicom na adresu prebivališta kandidata o rezultatima natječaja u roku 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Srednja škola Mate Blažine Labin, Rudarska 4, 52220, Labin, u zatvorenoj omotnici, s naznakom „Za natječaj za imenovanje ravnatelja/ice – ne otvarati“.

 

Predsjednik Školskog odbora: Đani Žufić, prof.

 

Preuzimanje:
Natječaj za imenovanje ravnatelja - pdf
Poveznica:
NATJEČAJ - Srednja škola Mate Blažine Labin - narodne-novine.nn.hr