Natječaj za popunu radnog mjesta 25.3.-2.4.2019.

KLASA: 112-01/19-01/03
URBROJ: 2144-14-01-19-3
Labin, 25. ožujka 2019.


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10-isp., 90/11., 5/12.-uredba, 16/12.-pročišćeni tekst, 86/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) Srednja škola Mate Blažine Labin, Rudarska 4, raspisuje

N a t j e č a j
za popunu radnih mjesta

1.    Nastavnik/ca logike - nepuno radno vrijeme (2 sata nastave, 4 radna sata tjedno), neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj/ica
2.    Nastavnik/ca filozofije – nepuno radno vrijeme (4 sata nastave, 7 radnih sati tjedno), neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj/ica
3.    Nastavnik/ca sociologije – nepuno radno vrijeme (4 sata nastave, 7 radnih sati tjedno), neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj/ica

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti:
- životopis
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi
- dokaz o državljanstvu
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od dana raspisivanja natječaja)
- elektronički zapis o radnopravnom statusu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od dana raspisivanja natječaja)

Uvjeti:
Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu (NN br. 9314. i 127/17.), osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10-isp., 90/11., 5/12.-uredba, 16/12.-pročišćeni tekst, 86/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN br. 01/96. i 80/99.).

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje. Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati.
Dokumenti koji se podnose uz molbu mogu biti kopije. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, izvornici ili ovjere dokumenata dostavit će se na uvid.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju te koja je vlastoručno potpisana.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Na objavljeno radno mjesto mogu se javiti ravnopravno osobe oba spola.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravodobne sa svim prilozima odnosno ispravama navedenim u natječaju bit će pozvani na razgovor (intervju). Kandidati koji ne pristupe razgovoru (intervjuu) više se neće smatrati kandidatima u postupku odnosno smatrati će se da su odustali od daljnjeg natječajnog postupka.
Obavijest i upute kandidatima o vremenu i mjestu održavanja razgovora (intervjua) objaviti će se na mrežnoj stranici škole (http://www.ssmb.hr/490/natjecaji-za-popunu-radnog-mjesta) najmanje 3 (tri) dana prije dana određenog za provođenje razgovora (intervjua).

Kod sklapanja ugovora o radu ugovoriti će se probni rad u trajanju sukladno članku 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17.).

Kandidati koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na pravo prednosti koje ostvaruju, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.  

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17.) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja OVDJE!:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Prijave na natječaj s dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja, neposredno ili poštom na adresu Škole (s oznakom „za natječaj“):  

SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE LABIN
Rudarska 4
52220 LABIN    
„za natječaj“

Natječaj je otvoren od 25. ožujka 2019. do 02. travnja 2019.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pismenim putem i putem mrežnih stranica škole u roku od 5 (pet) dana od dana odabira kandidata u natječajnom postupku.
 
Kandidati prijavom na natječaj daju svoju privolu Srednjoj školi Mate Blažine Labin za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

 

SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE
Rudarska 4, 52220 LABIN       
tel. +385/52/856-277
faks. +385/52/855-329  
e mail: ssmb@ss-mblazine-labin.skole.hr       
www.ssmb.hr