naslovna > Područja rada i programi > Razrednici

Razrednici


Novosti:

13.9.2016. Upute razrednicima za prve roditeljske sastanke OVDJE!
Prijedlog izvanučioničke nastave - pdf
Tablica za izračun pedagoške mjere - pdf
Odluka Š.O. za odabir osiguranja z aučenike - pdf

02.09.2015. SASTANAK VIJEĆA RAZREDNIKA I. RAZREDA Obavještavamo vas da će se sastanak Vijeće razrednika I. razreda održati u srijedu, 03.09.2015. u 11.00 sati u multimedijalnoj zbornici.

Dopis MZOS-a za početak školske godine 2015.-2016. - pdf

UPUTE RAZREDNICIMA ZA VOĐENJE RAZREDNIH ODJELA NA POČETKU ŠK.G. 2015.-2016.
Prvog dana nastave i tijekom rujna 2015. razrednici su dužni izvršiti slijedeće poslove:
Na mrežnim stranicama škole upoznati se sa Uputama za učenike i roditelje za prvi dan nastave 07.09.2015. i Uputama razrednicima za vođenje razrednih odjela u šk.g. 2015./2016. kako slijedi:

- Provjeriti ispravnost podataka i OBAVEZNO istog dana vratiti u referadu POPIS UČENIKA RAZREDNOG ODJELA (kraći i duži popis I., II., III., IV. razred)
- Izabrati u razrednom odjelu:
1.    Predsjednika razrednog odjela
2.    Zamjenika predsjednika razrednog odjela
3.    Blagajnika
4.    Zamjenika blagajnika
5.    Predstavnika razrednog odjela za Vijeće učenika Škole
6.    Zamjenika predstavnika razrednog odjela za Vijeće učenika Škole i predati u referadu za učenike istoga dana  - OBAVEZNO

- Oslobađanje od nastave TZK (djelomično ili potpuno) – informirati učenike da se jave školskom liječniku (dr. Loreta Načinović Magaš – Školski dispanzer Doma zdravlja u Labinu) od 13.00 do 18.00 sa novijom specijalističkom dokumentacijom ukoliko imaju zdravstvenih teškoća. Učenici se najavljaju  u Školski dispanzer telefonski na tel. 858 013 radi dogovora s liječnikom. Liječničku potvrdu o djelomičnom ili potpunom oslobađanju od TZK dostavljaju razredniku.
- Raspored sati, dežurstvo u razredu, dežurni učenik vodi brigu o ključu učionice. Pročitati i upoznati učenike s mjestima informiranja: web Škole, oglasne ploče, info punkt, referada za učenike...
- Kalendar, raspored zvona, Potvrde za potrebe učenika – pročitati i upoznati učenike s mjestima informiranja - web Škole, oglasne ploče, info punkt, referada za učenike...
- Participacija učenika. Blagajnik razreda novac predaje na porti škole/Info-punktu gđi Rosani Miletić.
- Pravila ponašanja u Školi – upoznati učenike na prvom satu razrednika.
Novi Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izvješćuje javnost da je u Narodnim novinama br.: 94/2015. objavljen Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera. Pravilnik stupa na snagu 10. rujna 2015. godine. Tekst Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (Narodne novine, broj 94/2015.) OVDJE!.
- Nastavni plan, izborna i fakultativna nastava – upoznati učenike s popisom nastavnih predmeta, tjednom i godišnjem fondom sati te predmetnim nastavnicima.

ADMINISTRATIVNI POSLOVI RAZREDNIKA
Imenik - upis osnovnih podataka o učeniku-koriste se dokumenti koji su priloženi pri upisu (točnost podataka važna jer ga prati tijekom daljnjeg školovanja):
- svakom učeniku dodjeljuje se redni broj u imeniku
- matični broj koji se upisuje u imenik odnosi se na broj u matičnoj knjizi i taj se broj ne mijenja
- tijekom godine ažurirati podatke o učenicima (promjena adrese, tel. broj)
- korisno da razrednik osim u imeniku ima popis učenika s adresama i tel. brojevima
- u prostor za napomene sažeto o učeniku, oblik školovanja, odgojne mjere
- podaci o izbornim programima, dopunska i dodatna, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti.
Dnevnik rada - raspored pisanja pismenih provjera unose nastavnici, no razredniku ti podaci koriste za provjeru primjene Pravilnika o ocjenjivanju
- prostor za praćenje dnevne realizacije ispunjavaju predmetni nastavnici
- razredik prati je li prostor ispunjen po potrebi upozori kolege na propuste dogovor oko označavanja zamjena odsutnih nastavnika

OSOBINE RAZREDNIKA
Stručnost - pretpostavlja dobro poznavanje svih poslova i zadataka vezanih uz razredničke  obveze ,ali i svih zakonitosti  odgojno-obrazovnog procesa škole.
Profesionalnost - podrazumijeva stručno rješavanje problema u razredu(odgojni problemi), posebno do izražaja tijekom   suradnje s roditeljima.
Autoritet - razrednički autoritet možemo prepoznati kao dostojanstvo osobe u koju učenici  i roditelji imaju povjerenje
Pristupačnost - važna osobina za ostvarivanje dobrih odnosa između učenika i razrednika te razrednika i roditelja
Ljubaznost - osobina ličnosti koja se odmah uočava, vezana za komunikativnost
Komunikativnost - je vještina koja zahtjeva mnogo vježbe
Dosljednost - osobina ličnosti koju posebno cijene i prepoznaju učenici
Iskrenost - temeljna sastavnica koju svojim primjerom nastavnik podupire i kod učenika osvješćuje i posljedice neiskrenog odnosa među ljudima.
Tolerantnost - dopušteno odstupanje od propisa.
Taktičnost - plansko i promišljeno postupanje(diplomatičnost)
Duhovitost - duhoviti razrednik lakše uspostavlja suradnju s učenicima...
Poduzetnost - U i R od razrednika očekuju poduzetnost u rješavanju problema
Samopouzdanost - razrednik ima razvijeno samopouzdanje,vjeruje u vlastite odluke i ispravnost postupanja
Emocionalnos t- U i R prepoznaju i traže emocionalnost kao poželjnu osobinu (optimalna mjera u svemu)
Organiziranost - je osobina ličnosti koja se prepoznaje kao sposobnost kojom učenike od  skupine pretvara u zajednicu, povezuje ih u cjelinu - ima i odgojnu ulogu (dobra org. kroz konkretne akcije primjenjuje se i kod učenika)
Realističnost - u planiranju i realizaciji ciljeva, optimalno postavljanje ciljeva u skladu sa stvarnom odgojno-obrazovnom situacijom u razredu.

PRVI RODITELJSKI SASTANAK
Na prvome roditeljskom sastanku razrednik treba:
- predstaviti kalendar školske godine, praznike, i blagdane
- upoznati roditelje s članovima razrednog vijeća
- upoznati roditelje s mogućnostima uključivanja učenika u izvanastavne aktivnosti, izborne programe te dopunsku i dodatnu nastavu
- provjeriti podatke o učenicima, upozoriti na čuvanje svjedodžbi, ažurirati brojeve telefona
- upoznati s načinima naknade eventualne štete
- obavijestiti kad se daju informacije
- upoznati s kućnim redom: dolazak u školu, odlazak iz škole, opravdavanje izostanaka, obavijesti o uspjehu
- najaviti izvanučioničku nastavu – odlasci u kazalište, školski izleti i sl.
- predstaviti protokol o nasilju, prijave i sumnje
- predstaviti pravilnik o ocjenjivanju
- obrazložiti,  prema potrebi: specifične situacije  u odjelu
- utvrditi interes za teme na roditeljskim sastancima i predstaviti plan razrednika
- organizirati izbor roditelja – člana vijeća roditelja u skladu sa zakonom

Prijedlog dnevnog reda:
- Upoznavanje s roditeljima
- Kalendar rada, raspored rada, raspored sati
- Školski kurikulum (nastavni predmeti, dopunska i dodatna nastava, predavači…)
- Načini praćenja i ocjenjivanja učenika. Vladanje. Izostajanje učenika s nastave
- Izbor predstavnika roditelja za vijeće roditelja
UPOZNAVAJE S RODITELJIMA (Što za vas roditelje i vašu djecu znači prijelaz iz osnovne u srednju školu?
Prvi utisci vaše djece iz nove školske sredine. O čemu želite raspravljati na roditeljskim sastancima? Što očekujete od škole?
Pitanja koja nam želite postaviti na početku školske godine).

Pravilnik o praćenju i ocjenjivanju učenika. Vremenski slijed: Tijekom cijele nastavne godine:
Usmenim putem bez najave. Pismenim putem s najavom, najviše – jednom dnevno i tri puta tjedno - Vremenik pismenih provjera nalazi se na mrežnim stranicama škole.
Praćenje učenika podrazumijeva bilježenje zapažanja razvoju interesa, motivacije, sposobnosti, postignuća u usvajanju odgojnih i obrazovnih sadržaja, njegov odnos prema radu i odgojnim zadacima. Provjeravanje učenika podrazumijeva sustavno praćenje, ispitivanje  i vrednovanje učenikovih postignuća i uspjeha tijekom cijele školske godine, a izražava se ocjenom:
- odličan (5)  - potpuno i sigurno usvojeno  znanje, sposobnost razumijevanja, kompariranja i samostalne primjene u rješavanju praktičnih zadataka,
- vrlo dobar (4) - usvojeno  znanje, sposobnost razumijevanja i samostalne primjene u rješavanju praktičnih zadataka, ali uz manju pomoć nastavnika,
- dobar (3)  - usvojeno znanje, ali ga ne umije dobro obrazložiti, pokazuje nesigurnost u rješavanju praktičnih zadaća,
- dovoljan (2)  - zna reproducirati osnovno gradivo, jednostavni i minimalni postupci pri rješavanju praktičnih zadataka.
U rubriku bilješke učenika nastavnik upisuje, za uspjeh, važna zapažanja o učenikovom napredovanju:
- zalaganje, aktivnost, poseban doprinos nastavi određenog nastavnog predmeta, školska i druga natjecanja, sudjelovanje u izvannastavnim aktivnostima
Osnovni elementi ocjenjivanja:
- poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja, usmeno i pismeno izražavanje, praktična i kreativna primjena naučenog  gradiva, razvijenost vještina, načini sudjelovanja u usvajanju nastavnih sadržaja te napredak u razvoju njegovih ostalih psihofizičkih sposobnosti i mogućnosti.
VLADANJE UČENIKA
Ocjenjuje se temeljem odnosa: prema sebi, prema školskom radu, prema drugim učenicima, prema nastavnicima i ostalim radnicima u školi, prema školskoj imovini i širem društvenom i prirodnom okružju, prema dignitetu ustanove.
IZOSTANCI S NASTAVE
Opravdavanje izostanaka:
a) izostanci zbog bolesti učenika
- opravdavaju se isključivo liječničkom ispričnicom neovisno o duljini trajanja
Postupak: učenik donosi liječničku ispričnicu razredniku najkasnije 7 dana od povratka u školu uz prethodnu obvezu roditelja da obavijesti razrednika prvoga dana izostanka.
b) izostanci zbog drugih  aktivnosti izvan škole (sport, glazba, auto-škola…)
- roditelj podnosi pisanu zamolbu razredniku prije planiranog odsutstva, a nakon aktivnosti učenik u roku od 7 dana donosi u školu službenu potvrdu od nositelja aktivnosti.
c) izostanci zbog drugih privatnih razloga
- roditelj podnosi pisanu zamolbu razredniku za izostanke do 3 dana, ravnatelju za izostanke do 76 dana, a Nastavničkom vijeću za izostanke do 15 dana. Raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te daje mišljenja i prijedloge o: školskom kurikulumu i godišnjeg planu i programu rada Škole; radnom vremenu Škole, početku i završetku nastave te drugim oblicima odgojno-obrazovnog rada; organiziranju izleta, ekskurzija, sportskih natjecanja i kulturnih manifestacija; vladanju i ponašanju učenika u Školi i izvan nje; pritužbama na obrazovni rad; unapređenju obrazovnog rada, uspjehu učenika u obrazovnom radu; izvanškolskim i izvannastavnim aktivnostima te drugim poslovima prema odredbama Statuta i drugih općih akata Škole.

Vijeće roditelja (izvadak iz Statuta) - pdf

SADRŽAJ RADA RAZREDNIKA
Izrada godišnjeg plana i programa rada razrednika. Upis podataka u razrednu knjigu na početku nastavne godine. Označavanje radnih dana i rasporeda sati u dnevniku rada. Ustroj redarske službe u odjelu i skrb o redoslijedu učeničkog dežurstva u školi. Skrb o radnoj disciplini, pravima i dužnostima svakog učenika u odjelu. Praćenje učeničkih izostanaka s nastave i njihovo opravdavanje. Sređivanje i upisivanje potrebnih podataka u Imeniku učenika i Dnevniku rada. Čuvanje namještaja i opreme u matičnoj učionici i ostalim školskim prostorijama. Pripremanje i izvedba sata razrednika. Pisanje zapisnika sa svih sjednica i sastanaka u dnevnik. Pisanje zapisnika sa svih sjednica i sastanaka u dnevnik. Izrada razredničkog lista s pregledom uspjeha učenika i ostvarenja plana i programa u odjelu te popunjavanje statističkih tablica (polugodišnje i godišnje). Sređivanje ocjena i pisanje izvještaja o uspjehu i vladanju učenika na kraju polugodišta i svjedodžaba na kraju nastavne i školske godine. Organizacija i praćenje predmetnih, razrednih, razlikovnih i popravnih ispita za učenike iz svog odjela. Upis podataka u matičnu knjigu na kraju nastavne i školske godine (za prvi razred i na početku školske godine). Vođenje učeničkih dosjea s odgovarajućim dokumentima i listama praćenja. Sređivanje razredne dokumentacije i učeničkih dosjea na kraju školske godine. Vođenje i nadzor svih akcija prikupljanja novca, knjiga, igračaka i sličnog prema godišnjem programu rada. Suradnja s upravom škole, stručnim suradnicima u razvojnoj pedagoškoj službi, liječnicima i drugim stručnjacima izvan škole. Primanje roditelja jedan sat tjedno u određenom vremenu. Pozivanje roditelja u školu i suradnja s njima po potrebi. Priprema i vođenje roditeljskih sastanaka. Sudjelovanje u pripremi i vođenje izleta i ekskurzija.

SADRŽAJ RADA RAZREDNIKA I. RAZREDA
Upoznavanje strukture razreda (uspjeh u VIII. razredu, porodične prilike, sposobnosti, motivacija, zdravstveno stanje. Upoznavanje učenika s Pravilnikom o kućnom redu i Pravilnikom o odgojnim mjerama, organizacijom škole. Izbor razrednog rukovodstva, dogovor o planu i programu. Sistematsko upoznavanje učenikovih karakteristika i problema razreda. Problemi prilagođavanja i adaptacije na novu školsku sredinu, diskusija i razgovor. Ispitivanje interesa učenika za slobodne aktivnosti - primjena ankete i analiza. Tematsko predavanje iz područja psihologije učenja: "Racionalne metode učenja"
Timski rad učenika na temu "Kako učiti"? Demonstracija racionalne metode učenja konkretnim radom na tekstu. Razgovori s učenicima sa ciljem upoznavanja njihovih teškoća pri učenju, zdravstvenim teškoćama, upoznavanjem obiteljske situacije (individualni i grupni rad). Roditeljski sastanak - timski rad roditelja o očekivanjima i problemima adaptacije na novu školsku sredinu. Upoznavanje učenika s intelektualnim sposobnostima - individualno. Razgovor s učenicima o problemima ponašanja mladih. Analiza (rezultata učenja) uspjeha učenika na kraju I. polugodišta. Rješavanje odgojnih problema u razredu (prva instanca). Praćenje izostanaka učenika. Analiza odgojno-obrazovne situacije u odjeljenju - što učiniti da se uspjeh poboljša
Upoznavanje s radom i ulogom knjižnice. Briga o  čistoći i estetskom uređenju učionica. Stav razredne zajednice o ukupnim odgojno-obrazovnim rezultatima prije održavanja sjednice razrednog vijeća na kraju I. polugodišta. Analiza rezultata u učenju i stručnoj praksi na kraju I. polugodišta. Pružanje konkretne pomoći slabijim učenicima. Analiza izostajanja i zakašnjavanja kao posebnih problema u organizaciji redovne nastave. Odnos nastavnik - učenik - timski rad o tome kako učenici vide kvalitetan odnos. Problemi ispitivanja i ocjenjivanja - diskusija. Organiziranje jednodnevnih izleta. Analiza odgojno-obrazovnih rezultata na kraju II. polugodišta. Analiza ponašanja učenika i zajedničko ocjenjivanje  rezultata na kraju ovog razdoblja. Intenzivniji rad s učenicima koji postižu slabiji školski uspjeh i koji imaju poteškoće sa savladavanjem gradiva. Organizacija zajedničkog roditeljskog sastanka: prezentacija rezultata u učenju i odgojne situacije odjeljenja.

Preuzimanje:

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera 2015. - pdf
Program rada razrednika - pdf
Prezentacija Razrednik - pdf
Prezenzacija Upravljanje razredom - pdf
Načiin opravdavanja izostanaka - pdf
Pravilnik o kućnom redu
Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi
Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima
Protokol o postupanju u slučajevima kada se učenik nedolično ponaša i/ili ometa nastavu
Pravilnik o naknadi štete
Kućni red Sportske dvorane
- pdf

OBRASCI

Obrazac UPISNICA (prilikom upisa u drugi, treći ili četvrti razred) - pdf
Obrazac SŠMB (prilikom upisa u prvi razred) - pdf
Obrazac OSIGURANJE UČENIKA - IZJAVA RODITELJA (prilikom upisa u prvi razred) - pdf
Obrazac MOLBA ZA OSLOBAĐANJE OD TZK-a - pdf
Obrazac UPUTNICA ZA STRUČNU PRAKSU - PRAKTIČNU NASTAVU (prilikom odrađivanja stručne prakse izvan škole za trogodišnja i četverogodišnja strukovna zanimanja) - pdf
Obrazac MOLBA ZA IZRADU/OBRANU ZAVRŠNOG RADA - pdf
Obrazac Suglasnost roditelja za fotografiranje i snimanje učenika - pdf
Uputa o provedbi Odluke o kriterijima i načinu finaciranja troškova prijevoza redovitim učenicima 2015. - pdf
Obrazac POTVRDA za ostvarivanje prava na sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza 75% 2015. - pdf
Obrazac POTVRDA za ostvarivanje prava na sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza 100% 2015. - pdf

Poveznice:
Obrasci - ssmb.hr
Vijeće roditelja - ssmb.hr

Tlocrt prizemlja - pdf  Tlocrt prvog kata - pdf  Tlocrt drugog kata - pdf